Najbolje Turisticko Selo Srbija 2024

Конкурс Светске туристичке организације Уједињених Нација (UNWTO): Избор за најбоље туристичко село у Републици Србији у 2024. години

Светска туристичка организација Уједињених нација (UNWTO) је расписала четврти по реду Конкурс за избор најбољег туристичког села у намери да се унапреди улога туризма у вредновању и очувању руралних предела, у смислу њихових природних ресурса, културне баштине, локалних вредности и активности (пољопривреда, шумарство, сточарство, рибарство и сл), укључујући и њихову гастрономију, а у складу са циљевима одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDGs).

Kроз ову активност, UNWTO-а препознаје најбоља туристичка села као дестинације у којима туризам чува културу и традицију, подржава разноликости и пружа могућности за очување биодиверзитета, односно она села која се истичу по својој посвећености одрживости у свим својим аспектима (економском, социјалном и еколошком).

У складу са UNWTO дефиницијом руралног туризма, село мора да има следеће карактеристике да би могло да се пријави:

• има малу густину насељености и максимално 15.000 становника,
• налази се у пределу са значајним учешћем традиционалних активности као што су пољопривреда, шумарство, сточарство и/или рибарство,
• негује заједничке друштвене вредности заједнице и начин / стил живота,
• буде посвећено визији туризма као алата за позитивну трансформацију, инклузивни и одрживи развој,
• промовише и штити своју природу и своју културу,
• цени своју гастрономију, своје занате и своје људе,
• подстиче иновације и предузетништво,
• оснажује своју заједницу,
• ради за добробит својих становника и посетилаца.

Пријаве земаља чланица ће оцењивати независни, мултидисциплинарни саветодавни одбор који покрива следеће области: 1) Културни и природни ресурси; 2) Промоција и очување културних ресурса; 3) Економска одрживост; 4) Социјална одрживост; 5) Одрживост животне средине; 6) Развој туризма и интеграција ланца вредности; 7) Управљање и одређивање приоритета туризма; 8) Инфраструктура и повезаност; 9) Здравље, безбедност и сигурност.

Пре него што поднесете своју пријаву, молимо вас да пажљиво прочитате следећа документа (доступна на http://www.unwto.org/tourism-villages/en/the-initiative/):

• Одредбе и услови (Terms and Conditions)
• Смернице за примену (Guidelines for Application)
• Области евалуације (Areas of Evaluation)
• Документ о кандидатури (Candidacy Document)
• Општи шаблон презентације (General Presentation Template)
• Шаблон ауторских права (Copyrights Template)

Додатне информације, Образац за пријаву на Конкурс UNWTO и Документ о кандидатури за најбоље село UNWTO доступне су на cајту Министарства туризма и омладине: http://www.mto.gov.rs

Крајњи рок за достављање пријава Министарству туризма и омладине је 22. март 2024. године са потребним Обрасцем за пријаву на Конкурс UNWTO и Документом о кандидатури (попуњавају се у задатој форми), који су објављени на сајту Министарства туризма и омладине (www.mto.gov.rs).
Пријаве се достављају електронским путем на e-mail адресу: tatjana.orasanin@mto.gov.rs и у штампаној форми са назнаком „НАЈБОЉЕ ТУРИСТИЧКО СЕЛО“ – уз обавезну напомену „НЕ ОТВАРАТИ“ , на адресу:

Министарство туризма и омладине
Сектор за туризам
Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд

Комисија Министарства туризма и омладине одлучиваће о избору осам кандидата Републике Србије чији ће предлози бити упућени UNWTO на даље оцењивање у складу са Упутством.

Контакт особа у Министарству туризма и омладине, Сектор за туризам је:

– Татјана Орашанин, телефон: 011/ 3122-869
e-mail: tatjana.orasanin@mto.gov.rs